banan logo
banan logo

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní informace o zpracování vašich osobních údajů

I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Česká IT Akademie. V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:
1. e-mailové adresy info@czechitacademy.cz,
2. telefonicky na +420 720 447 898,
3. písemně na adrese Česká IT Akademie, Preslova 72/25, Praha 5, Praha.
Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci České IT Akademie jsou příslušní zaměstnanci a osoby uvedené ve vnitřních předpisech České IT Akademie, do kterých můžete nahlédnout ve sídle České IT Akademie na adrese Preslova 72/25, Praha 5 - Smíchov.

II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Česká IT Akademie zpracovává Vaše osobní údaje, které jste jí poskytl(a) v souvislosti s žádostí o členství v zapsaném spolku České IT Akademie, a dále pak osobní údaje a informace, které jste jí poskytl(a) v rámci výkonu svého členství, a to zejm. jejich uvedením na přihlášce do České IT Akademie, v intranetu České IT Akademie, v rámci výkonu funkce některého z orgánů České IT Akademie nebo při své účasti na jeho zasedání, v rámci své účasti na událostech pořádaných České IT Akademie nebo jejími podporovateli, jakož i ostatní osobní údaje, které Česká IT Akademie získala v souladu s platnými právními předpisy. Bude se jednat zejména o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, odborné kompetence, zájmy a koníčky, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fotografie.

III. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

Česká IT Akademie zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:
1. zajištění výkonu Vašich práv člena České IT Akademie podle článku VI odst. 1. Stanov České IT Akademie ve znění účinném ode dne 15. 11. 2022, jejichž plné znění je k dispozici zde, (dále jen „Stanovy“), tj. zejm. Vašeho práva hlasovat, volit a být voleni do orgánů spolku, být pravidelně informován(a) o probíhajících aktivitách spolku a o možnostech zapojení do těchto aktivit
2. zajištění kontroly plnění Vašich povinností člena České IT Akademie podle článku VII odst. 1. Stanov v souladu s platnými právními předpisy,
3. zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života České IT Akademie,
4. evidence členské základny,
5. naplnění hlavních cílů a úkolů České IT Akademie stanovených v článku 2 Stanov,
6. výkonu práv, které České IT Akademii přiznávají obecně závazné právní předpisy,
7. plnění povinností, které České IT Akademii ukládají obecně závazné právní předpisy,
8. pro účely, ke kterým jste České IT Akademii udělil(a) nebo v budoucnu udělíte souhlas (může se jednat kupř. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, o marketingové účely, atd.).
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů o jménu, příjmení, datu narození, trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) podle bodů i. až v. je skutečnost, že jste členem České IT Akademie a vyplývá z podstaty Vašeho členství. Po dobu, po kterou jste členem České IT Akademie, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby.
V rozsahu uvedeném výše pod body vi. a vii je zpracování Vašich osobních údajů založeno obecně závaznými právními předpisy.
Pro ostatní účely a způsoby zpracování je právním základem zpracování Váš výslovný souhlas. V tomto rozsahu je souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat, omezit jen na některý účel či účely zpracování nebo účely zpracování rozšířit.
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

IV. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.
V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Preslova 72/25
Praha 5 – Smíchov
150 21
© Copyright 2023 - Czech IT Academy - All Rights Reserved
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram